Vadstena

Foto: Bo Brunzell

Måns Larsson Götes epitafium i klosterkyrkan.

Vadstena Klosterkyrka

Vadstena klosterkyrka började byggas mot slutet av 1300-talet efter att klostrets första provisoriska träkapell till stor del brunnit ner 1388. Det senare byggdes upp på nytt och man tror att runt detta träkapell byggdes sedan den nya kalkstenskyrkan. Koret i den ny kyrkan började användas redan 1405 medan andra delar av kyrkan successivt togs i bruk. Invigning skedde 1430. Sitt slutliga utseende fick den dock först omkring 1440.

Måns Larsson Göte är en av Yvonnes anor i Vadstena.

Rådhuset

Enligt Birgittas föreskrifter skulle kyrkan byggas av kalksten, men tegel användes trots föreskriften, vid valvslagningen. Under upp-byggnaden skall det ha funnits cirka 35 stenhuggare på plats. Några av dessa var också tidvis verksamma vid Linköpings dom-kyrka där det samtidigt pågick arbeten.

Kyrkan har formen av en stor rektangel, en hallkyrka med ett långhus av tre höga skepp och femton kryssvalv samt ett i väster förhållandevis litet kvadratiskt kor. Kyrkan blev rymlig och var väl anpassad för stora folkskaror och processioner.

Källa: 600 år i Vadstena - Göran Söderström (Red.)

Kyrkans höga torn är väl synligt i staden och byggnaden är helt enligt Birgittas föreskrifter, med sina rena och släta ytor, en både vacker och mäktig kyrka. Enligt en uppgift från 1500-talet skall det funnits omkring 60 altaren i kyrkan vid slutet av medeltiden.

Källa: 600 år i Vadstena - Göran Söderström (Red.)

Foto: Bo Brunzell.

"Gudhi till ähra och Kyrkian till prÿdnat hafwer handelsmannen Måns Larsson Giöthe detta epitaphium sine salige föräldrar fordom Rådmannen Lars Anderson och hans .. Hustru. Samt Sigh sin kära Hustru och Barn till åminnelse förfärdigu och opsätia låtit. Anno 1682 d 10 octob"

Foto: Bo Brunzell

Första gången som rådhuset i Vadstena omnämns är i ett dokument från 1411. Rådhuset verkar senare ha blivit förstört i stadsbranden 1487. En återupp-byggnad tycks ha skett omkring 1490. En ombyggnad skedde efter ytterligare en brand, som orsakades av danskarnas härj-ningar i staden 1567. Ingen säker datering av tornets tillkomst finns att tillgå, men det antas i olika källor vara från 1500-talets början. Ännu en ombyggnad av Rådhuset, som då bekostades av änkedrottningen Hedvig Eleonora, skedde i slutet av 1600-talet. Spiran på det nya tornets lanter-nin hade ursprungligen en förgylld vimpel med texten ANNO 1691. Byggnaden anses vara sveriges äldsta bevarade rådhus.

Källa: 600 år i Vadstena - Göran Söderström (Red.)

 

Foto: Bo Brunzell