Visnum

Visnums Kyrka

Foto: Bo Brunzell.

Visnums nuvarande kyrka upp-fördes mellan åren 1730-33 under ledning av byggmästaren Philip Eckel och ersatte då den gamla medeltidskyrkan från 1300-talet. Kyrkan är uppförd av liggtimmer och har en korsformig plan. Till klockstapeln, som uppfördes runt samma tid, användes timmer från den gamla medeltida kyrkan. Timret i klockstapeln har mer eller mindre synliga spår av gamla målningar. Både kyrkan och klockstapeln är vackra och välbevarade.

Den gamla kyrkan låg några hundra meter sydost om den nu-varande kyrkan alldeles söder om prästgården. Ett minnesmärke i form av ett kors markerar denna plats. Vid en utgrävning år 1963 i Värmlands museums regi, hitta-des rester efter den gamla kyrko-grunden. Grundplanen överens-stämde i stort sett med den hos gamla kyrkan i Södra Råda, som så olyckligt brann ned 2001.

Även Hammarö kyrka har en lik-nande grundplan.