Platser

Sockenstämma 1793 om Crontorps Skolæ

Sockenstämmans protokoll Visnum 1788-1812, KI:4 s. 52-58:

”Sidstledne 4:de Stora Bönedag, som war den 12 October och tillika en almändt påbuden Tacksägelsedag öfwer Guds härliga wälgärningar detta innewarande året 1793, blef wid detta glada tillfälle, ifrån Prädikstolen offenteligen tillkänna gifvet om den hedrande Scholæ Inrättning Grosseuren och Bruks Patronen, Högädle Herr Johan Peter Holterman behagat tilärna på Crontorps ägor och genom nedan skrefne utfestande och stadgande uti församlingens  widare wård öfwerlämna, hwarom, efter 14 dagars förlopp, almän Sochenstämma anstäldtes, och följande uti Protocollet infördes, nämbl:n;

Då jag beslutat at på Crontorps Mo nästkommande wår uppbygga, på min enskildta bekåstnad, ett Skolæhus, så har jag funnit för godt, wid almän Sochenstämma, underrätta Sochnens Ledamöter, om Inrättningens beskaffenhet:

1:o  Huset med tillhörigheter blifwer icke färdigt at tilträda af Scholæmästaren före Michaelis A:no 1795, då den fria underwisningen tager början.

2:o  Som Schlolæmästaren njuter tillräckelig lön af Inrättningen, får han intet taga den ringaste betalning af Barnen, utan desse få fri underwisning i läsa och skrifwa samt Christendomen, äfwen i räkna til behof, för sådane som därtill wisa håg och Naturs gåfwor.

3:o  Egenteligen är Inrättningen för Crontorps underhafwandes bästa, men som förmodeligen dessas antal icke blifwer större, än att flere medhinnes at behörligen underwisas, så få öfrige Sochnens Barn häraf äfwen, utan betalning, begagna sig, så stort antal Scholæmästaren kan emottaga. Båda Könen hafwa lika tilgång til Scholan.

4:o  Hufwud Direction af, och answar för denna Inrättning til alla delar har i ewärldeliga tider Crontorps Disponent eller Egare, likwäl med förbehåld af ordentelig förwaltning, som 7:de puncten närmare utstakar; och under honom Crontorps Inspector. Sochnens Herrar Präster lära intet undandraga sig, att hafwa öfwer underwisningssättet såväl som Scholmästarens öfwriga Upförande, et waksamt öga så at inga oordningar eller försummelser härwid äga rum. Och finna de det Scholmästaren antingen intet gör sin skyldighet eller at han vare otjänlig til sitt kall, så wille de sådant för Disponenten anmäla, directe eller genom Inspectoren, på det den förre må om en annans anskaffande föranstalta.

5:o  Afsighten är at framledes, då Inrättningen kommer till stadga, tag 6 a’ 8 fattiga Fader och Moderlösa Barn i hel Kåst och Beklädning hos Scholmästaren, hwilka Barn Crontorps Disponent alltid utnämna, så länge han har Direction öfwer Schol Inrättningen, men alltid hafwa til denna förmån Crontorps underhafwandes Barn företräde.

6:o  På det högsta recommenderar jag, det Sochnens Herrar Prästerskap tänkte en eller twå gånger om året i Disponentens eller Inspectorens närwaro hålla Examen i Scholan, för at utröna Ungdomens förkofran, då de flitigaste skola hågkommas med en Psalm och Evangeliibok, Cateches etc. til almän upmuntran. Scholan skall fourneras med et tilräckeligt antal tjänlige Böcker til Underwisningen, på det ingen må för den orsaken hålla sig därifrån, at han icke själf kan skaffa sig sådana, men Scholans Böcker få barnen aldrig tag hem med sig.

 

7:o Skulle, mot förmodan Crontorps Egendom framledes komma utur min Familia händer i främmande, och den nye Egaren wanwårda Schol Inrättningen på et eller annat betydande sätt, har Sochnen härmedelst rättighet, at icke allena kalla honom til answar, utan ock ifall han fortfar låta den förfalla, öfwertaga Disposition af Donations Capitalet, sådant som det då är, och mögeligen genom tilkomna gåfwor blifwit ökt, och placera det på det säkraste och förmånligaste, häldre åtnöjandes med mindre ränta för fulkomlig Säkerhet. Er nämnda Capital i Crontorps Egendom så intecknadt at ingenting risqueras därwid, så kan det stå quar, men Sochnen upbär räntan och besörjer Utgifterna. Hufwud Förvaltningen af denna Schol Inrättning blir sedan i ewärdeliga tider i Sochnens händer, som til dess närmare wård utnämner 4 deputerade för wiss tid: En af Sochnens Possesionater, En af dess Prästerskap, En hederlig Bonde af Crontorps underhafwande och en sådan af öfrige Sochnens medlemmar. Då Possessionaten och Prästen äro ense wid en fråga som båda Bönderna sättia sig emot, didicera de förra, annars gäller mästa röster. Som lika tänkesätt icke alltid fortplantas på Efterkommande så kunde hända, att äfwen under den tid Crontorps Egendom vore i min Familia händer, den af Disponent eller Egare i händer hafwande Donations Summan til Scholan, genom dennes mindre Säkerhet, oordenteliga förhållande, slösagtiga Lefwnadssätt etc. kommer i fara skingras, så nödgas jag lämna Sochnen äfwen i detta fall den ofwannämnda Rättighet emot själfwa min Familie, men med uttryckligt willkor, at intet så oangenämt steg tagas, utan at fulkomligt bestyrkte Bewis gifwas, det Capitalet är i yttersta fara.

Sluteligen är min önskan och förhoppning det Sochnens Medlemmar icke allena gilla och bifalla denna Inrättning, utan ock sedermera, då den kommer i stånd låta sina Barn, genom Scholans jämna besök, grundlägga sitt framtida wäl; ty endast genom uplysning och okunnighetens skingrande, som härigenom winnes, tilskapas rättskaffens dygdige nyktre och arbetsamme Medlemmar i Samhället, det må wara i hwad Stånd som hälst.

Crontorp den 26 Junii 1793.

J. P. Holterman”

”Öfwer Bemälte Herres högst berömliga upsåt och wälgörande företag hade Församlingens Respective Herrar Ledamöter och Sochnens äldste förut enskildt och nu almänligt betygat sin synnerliga glädje och gemensamma fägnad, samt förbehöllo sig, at dessa deras tänkesätt wid lägeligt tillfälle skulle Herr författaren till ofwanstående Gåfwo Bref och Skrifterna äfven så, i det almänna högst gagneliga Inrättning på det förbindeligaste betygas, och själfwa Originalet ibland Kyrkans Handlingar förwara, Hwilket wederbörligen undertecknades tid och dag som förrut.

                                                                                                             På Församlingens

                                                                                                                           wägnar

                                                                                                      Salom. Mart. Sundelius

Upläst och wid-

kändt intyga

Arved Ullgrund

Bengt Olson i Långerud.”

Platser:

Här nedan finns det några bilder och lite information om platser med anknytning till oss och våra anor.

Foto: Bo Brunzell